Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. část → do roku 1976

 

KRONIKA
OBCE
ŠTĚMĚCH
OKR. TŘEBÍČ
DÍL II.
 
 
  
 
 
 
 
Tato kniha obsahuje 294 listů
(otisk kulatého razítka se státním znakem)
RADA MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO
VÝBORU ŠTÉMÉCHY
Okr. Třebíč
    Podpis nečitelný
   
 
 
 
 
OPIS
Druhý díl kroniky doslovně,
 bez úprav a oprav, opsal
v měsíci prosinci roku 2005
Bohuslav Jaroslav Horký
Štěměchy čp. 106
 
 
 
 
 
 
1955 .         
(opis – neupravováno)
Letošní rok 1955 se vyznačoval dalším zmírněním mezinárodního napětí ve světě,
zvláště po konferenci představitelů USA, SSSR, Anglie a Francie v Ženevě. Příznivé výsledky této konference byly zkaleny nedorozuměním na podzimní konferenci ministrů zahraničních věcí 4. mocností.      
          
 Zimní bouře a zvláštní úkazy
Zimní období se vyznačovalo neobvyklými povětrnostními úkazy. Tak dne 17. ledna byli obyvatelé probuzení před 6. hod. ranní velkou bouří, při níž se blýskalo a silně hřmělo. Bouře byla doprovázena sněhovým přívalem.
Ze 17. na 18. ledna proletěla nad naší obcí větrná smršť, která způsobila značné škody na lesním porostu. 3. února překlenula oblohu krásně viditelná duha. 10. února se opakovala zimní bouře s velikou sněhovou vánicí. Dlouho trvající nepříznivé jarní počasí zdrželo hladký průběh jarních prací. Tím bylo způsobeno, že jařiny i brambory byly opožděně zasety a zasázeny.
Začátkem května žila obec ve znamení radostných oslav 10. výročí našeho osvobození armádou SSSR. 1. května se zúčastnila značná část obyvatelstva oslav 1. máje v Třebíči i v Předíně.
 
Závod míru
4. května projížděl naší obci Závod míru Praha, Berlín, Varšava. Žáci národní školy provedli výzdobu obce na počest Závodu míru. Jejich snaha byla odměněna uznáním rozhlasového vozu a později věnováním tabla účastníků závodu.
9. května byla uspořádána veřejná oslava k 10. výročí osvobození. Kůlturní program oslavy provedli žáci národní školy. Žactvo školy se rovněž zapojilo do akce „Jarní úklid“ a odpracovalo celkem 150 hod.
11. června byl uspořádán za účastí dětí a celé obce mezinárodní den dětí spolu se slavnostním zakončením školního roku. Dětem byla přichystána nadílka výborem žena a rodičovským sdružením. K nadílce přispěli všichni občané.
 
Prokopávka kopce t z. „Pešova
V měsíci květnu byla zahájena práce spojena se snížením silnice v kopci směrem k Předínu. Práce na silnici skončila asfaltováním na podzim tohoto roku. Nyní je kopec natolik snížen, že motorová vozidla jej lehčeji zvládnou. V akci zlepšení vzhledu obce byla provedena oprava kapličky a Božích muk. Na podzim bylo upraveno nástupiště autobusové zastávky.
 
Povaha roku
Letní počasí tohoto roku bylo nepříznivé a teplých dnů bylo poskrovnu. Špatné počasí ztěžovalo práci v polích i na lukách. Sena se sklidila velmi těžce. Žně probíhali nestejnoměrně a byly značně zdrženy. Přesto však úroda byla dobrá. Dlouhý a pěkný podzim umožnil rolníkům sklidit bohatou úrodu brambor a provést veškeré podzimní polní práce.
6. listopadu proběhla obcí „Štafeta přátelství a míru“, jíž se občané v hojném počtu zúčastnili. 7. listopadu byla uspořádána oslava VŘSR.
Členové místní skupiny Červ. kříže se zúčastnili školení zdravotníků a kursu pro získání odznaku P. Z O.
 
Stavební ruch
Počet postavených domků od r. 1938 vzrostl ze106 na 111 č. Nové domky si postavili tito občané a byla jim přidělena tato čísla. Ant. Trnka čís. 107. Jaromír Nechvátal Dašov čís. 108. Lad. Ondráček čís. 109. Jan Trnka čís. 110. Lad. Horký čís. 111.
 
Narození a úmrtí
Narodilo se 11 dětí a zemřely 4. osoby.
 
 
 
1956.
(opis – neupravováno)
 
Novým rokem 1956 a to 1. ledna nastoupil všechen pracující lid k splnění úkolů pětiletky vyhlášené na období 1956 – 1960.
 
Povaha roku
Počátkem roku dostupovaly mrazy v lednu a únoru přes 300 C. Silnými mrazy utrpělo značnou škodu ovocné stromoví. Studené počasí se prodloužilo i na měsíc březen až duben a znemožnilo tak rolníkům provést včas jarní polní práce. Přesto však úroda obilí zvláště brambor byla velmi dobrá. Jen sklizeň obilí narušilo nepříznivé počasí, avšak zvýšeným úsilím zemědělských pracovníků byla úroda beze strát sklízena. Dodávkové povinnosti byly v celo obecním měřítku mimo mléko splněny na 100%. Jen někteří liknaví zemědělci nesplnili své dodávkové povinnosti. Zato pěkné podzimní počasí umožnilo rolníkům přes pozdní sklizeň včas vykonat podzimní polní práce a zaset ozim.
 
J. Z D. III. typu
Převratnou událostí naší obce bylo ustanovení JZD III. typu, které mělo 24 členů v celkové výměře půdy 136, 94 ha. Do čela družstva si členové zvolili tyto funkcionáře. Předseda Dokulil Josef (st), č 4, místopředseda Trnka Ant. č. 107, účetní Šeda Rudolf a jako další členové představenstva: Svoboda Lad.a Horký Jar. V revisní komisi byli: Fenik Jos. Špačková Bedřiška a Norbert Jan. Po ustavení družstva se všichni členové nadšeně pustili do společné práce. Za pomoci měřičského ústavu byly stanoveny hony pro J. Z D. Pozemková úprava byla provedena za účasti soukromě hospodařících rolníků smírně.
Hony JZD byly vybrány v těchto tratích:
1) Na Frenštátě       15,37 ha                         2) Na Polodílech      8,08 ha
3) Mezi meze           7,20 ha                         4) Na Mlýnských    10,04 ha                                         
5) Zahumenice         6,10 ha                         6) Na Klínku            4,40 ha                                        7) V Širokých         5,60 ha                         8) V Širokých         34,35 ha                                      9) Pod kopečky       7,92 ha
Jako záhumenky členům byla přidělena trať na Padělkách. V měsíci červenci byla ukončena úprava kravínu, kam příslušníci JZD svedli dobytek do společného ustájení. Přes počáteční potíže, pro značnou rozdrobenost půdy zvládli členové družstva sklizeň dobře. Při této sklizni na družstevních polích poznali lidé velký význam zemědělských mechanizačních prostředků. Po prvé v obci pracoval obilní kombajn, který členům družstva byl dobrým pomocníkem.
Vláda provedla další snížení cen u některých druhů zboží k 1. dubnu a 29. listopadu.
Průběhem roku bylo vzpomenuto těchto význačných dnů:
8. březen MDŽ, 9. květen den vítězství, 7. listopadu Velké říjnové revoluce. Při těchto příležitostech byly promítnuty vhodné filmy. Mimo toho zajíždělo putovní kino jednou měsíčně do naší obce.
 
Narození a úmrtí
V tomto roce se narodilo 7. dětí a zemřely 4. osoby.
 
 
 
 
1957.
(opis – neupravováno)
 
Druhý rok druhé pětiletky zastihl veškerý náš pracující lid při pilné práci a v boji za udržení míru ve světě.
 
Povaha roku
Po velmi pěkné a mírné zimě, která skončila skoro bez sněhu, přišlo i pěkné jaro. Ozimy byly krásně urostlé a tak se očekával úrodný rok. Někteří staří hospodáři však předpokládali pravý opak. Po takové zimě, že bývá málo úrodný rok.Tato předpověď se stala pravdivou. Velké sucho ohrozilo veškerou úrodu a ani nastávající deštivé počasí, které dlouho trvalo, přišlo pozdě a nemohlo již nic napravit, jak na ozimech tak i na jařinách. Zato byla ale nadprůměrná úroda brambor, která nahradila částečně hospodařícím nedostatek obilovin.
Přes velice špatnou malou úrodu splnilo JZD a soukromě hospodařící rolníci své dodávkové povinnosti na 100 %.
 
Závod míru
3. května projel naší obcí závod míru Varšava – Berlín – Praha za účasti 14. států. Na počest tohoto velkého mírového závodu provedli žáci zdejší národní školy slavnostní výzdobu naší obce.
 
Volby
Po uplynulé údobí tří let se 19. května konaly nové volby do MNV, ONV a KNV. Tyto volby se od předešlých lišily tím, že místo dřívějších 9. volebních obvodů v obci, bylo obvodů 12 a tím se také zvýšil počet členů národního výboru o 3. členy. Volby u nás probíhaly klidně a všichni navržení kandidáti byli zvoleni. Nový národní výbor má tyto členy: Pařízek Václav, Špaček Karel, Vídenský Josef, Toufar Miroslav, Horký Ladislav, Horký Jaroslav, Bazala Jan (ml) Dašov, Dokulil Josef, Dokulil Bohumil, Svoboda František, Trnka František a Šabacký František. Ustavující schůzi nového národního výboru byli zvoleni: Předseda Pařízek Václav, tajemník Šabacký František. Členové rady: Pařízek Václav, Šabacký František, Svoboda František, Vídenský Josef a Špaček Karel.
 
Větrná smršť
Dne 24. června se snesla nad naším, krajem velká větrná smršť provázená bouřkou. Tato smršť nadělala velké škody, hlavně na lesním porostu. Také rozhledna na hoře Mařence byla touto smrští úplně vyvrácena. Část dřeva z této rozhledny také byla přidělena místnímu JZD na různé potřeby.
Podzim byl velice pěkný a tak bylo umožněno hospodařícím hladký průběh podzimních prací, hlavně vybírání brambor.
 
Úmrtí presidenta
Listopad. Měsíc, ve kterém uctíváme památku zesnulých. Nikdo se nenadal, že by mohl celý národ právě v tomto měsíci postihnout velký zármutek. Dne 13. listopadu bylo oznámeno všem občanům našeho státu, že v 5. hodin ráno zemřel po krátké nemoci náš druhý prezident Antonín Zápotocký. Na uctění památky zesnulého byla i u nás ve škole uspořádána smuteční tryzna.
 
Nový prezident
Novým presidentem byl zvolen první tajemník ústředního výboru strany s. Antonín Novotný.
 
Stavební ruch
V tomto roce si postavil nový domek na východní straně vesnice Frant. Dokulil a bylo mu přiděleno čp. 112.
 
Narození úmrtí
V letošním roce se narodilo 8 dětí a 4 osoby zemřely.
 
 
 
1958
(opis – neupravováno)
 
Rok 1958 se hlavně vyznačoval rozšiřováním a upevňováním socializace vesnice.
 
Povaha roku
Letošní zima byl celkem mírná, Sněhu bylo málo a mrazy nebyly velké. Až v březnu napadlo více sněhu, což mělo za následek opožděné setí jařin. Přesto však JZD, tak i soukromně hospodařící zvládli tyto práce dobře. Úroda zrnin byla velice pěkná a tak byl dán předpoklad k bohaté sklizni. Žně probíhaly za pěkných slunných dnů dosti rychle, takže veškerá úroda zrnin a pícnin byla za sucha svežena. Daleko horší byla však úroda brambor. Mlhavý a deštivý podzim vyžadoval od všech zemědělců vypětí všech sil, aby mohlo být zdárně provedeno vybírání brambor. Dodávkové povinnosti a státní nákup byly splněny na 100 %. I setí ozimů bylo pro deštivé počasí značně spožděno, protože pro velké mokro nemohlo být využito mechanizačních prostředků a musely být tyto práce dokončeny koňskými potahy.
 
Nábor do JZD
Začátkem března byl v naší obci proveden další nábor do JZD. Po této akci byla nucena vstoupit do družstva velká část soukromně hospodařících rolníků. Zbytek, který tvoří již jen jedinci se zatím pro vstup do družstva ještě nerozhodli.
 
Cesta do Dašova
Také začátkem roku byla převzata do údržby cesta do osady Dašov silniční údržbou ONV v Třebíči
 
Nová střecha na kapličce
V měsíci červenci byla obnovena šindelová střecha na zdejší staré kapličce. Práce si vyžádala přesného a odborného provedení, aby ji byl zachován původní vzhled. Práci provedli místní tesaři a potřebný materiál sami připravili Trnka Václav a Svoboda František.
 
Polární záře
Jako zvláštní přírodní úkaz tohoto roku byla začátkem září ve směru severovýchodním velká polární záře jakou podle vyjádření občanů nikdo nepamatoval.
 
Stoletý občan
Dne 2. prosince se dožil zdejší občan František Dokulil čp. 22 vzácného věku 100 let. Jeto nejstarší člověk nejen v naší obci, ale i v širokém okolí. Mimo relaci a blahopřání jak v místním tak i v československém rozhlase, navštívila oslavence v den jeho narozenin vzácná návštěva. Za K. N. V. poslankyně Lud. Kopecká, za O. N. V. předseda František Novák, který stoletému osobně předal peněžní dar 1000 Kč. Za důchodové zabezpečení s. Ouroda přinesl jmenovanému zvýšení důchodu o 90 Kč měsíčně. I členové M. N. V. se zástupci J. Z. D. a výboru žen předali své dary. Všichni účastníci této návštěvy přáli na rozloučenou tomuto čilému stařečkovi do dalších let hodně zdraví.
 
Úmrtí a narození
V tomto roce zamřely 4 osoby a narodilo se 10 dětí.
 
 
 
1959
(opis – neupravováno)
 
Čtvrtý rok druhé pětiletky byl nástupem celého národa a všech mírumilovných zemí za zákaz zkoušek z nukleárními zbraněmi pro válečné účely.
 
Povaha roku
Zima v letošním roce byla jakých u nás opravdu málo. Mrazy malé a po celé zimní období skoro beze sněhu. Již koncem února bylo počasí krásné a teplé. Půda rychle nasychala a hospodařící se chystali na setí jařin. Toto pěkné a slunné počasí zůstalo i v březnu, takže započaté jarní polní práce šly rychle ku předu. V dubnu se sice ochladilo a sněhové přeháňky s přízemními mrazíky nezadržely tyto započaté práce a také nezanechaly žádných škod. Úroda zrnin byla celkem pěkná. Žně probíhaly klidně. Velká část obilí byla za sucha svežena a vymlácena. Jen část ovsa a pícnin byla vystavena několikadenním dešťům. Rovněž byly za sucha sebrány všechny brambory, kterých v letošním roce bylo opět málo. Podzim i přes pozdější mlhavé počasí byl pěkný a teplý, takže veškeré podzimní práce byly v čas a dobře zvládnuty. Dodávkové povinnosti družstvo splnilo takto: Maso vepřové i hovězí splněno i na státní nákup na 100 %. Brambory, vejce a mléko splněny nebyly.
 
Oslava M. D. Ž.
8. března na oslavu M.D.Ž., která se konala ve zdejší škole byl udělen čestný odznak mateřství matkám, které vychovaly 5 až 7 dětí. Těmto matkám předal vyznamenání předseda M.N.V. Matkám které vychovaly 8 až 11 dětí vyznamenával O.N.V. a matkám, které vychovaly 12 a více dětí předával vyznamenání K.N.V.. Byly to tyto matky. Sochnová Františka č. 8 – 8 dětí, Jeřábková Hedvika č. 1 – 6. dětí. Dokulilová Antonie č. 4 – 6. dětí. Janíková Ludmila č. 9 – 6. dětí. Hamerníková Hedvika č. 21 – 6 dětí. Dokulilová Marie č. 67 – 6. dětí. Růžičková Antonie č. 100 – 6 dětí. Bobková Anastázie č. 10 – 5. dětí. Dokulilová Emilie č. 22 – 5 dětí. Horká Marie č. 28 – 5 dětí. Dokulilová Růžena č. 54 – 5 dětí. Dokulilová Anežka č. 64 – 5 dětí. Bobková Božena č. 66 – 5 dětí. Böhmová Emilie č. 72 – 5 dětí. Bobková Marie č. 77 – 5 dětí. Padrnosová Marie č. 82 – 5 dětí. Svobodová Pavla č. 86 – 5 dětí. Horká Viktorie č. 106 – 5 dětí. Trnková Blažena č. 110 – 5 dětí.
 Toufarová Anna č. 39 – 5 dětí. Kovářová Antonie č. 73 – 5 dětí. Dokulilová Božena č. 93 – 5 dětí. Sochnová Františka z. č. 8 matka 8 dětí byla vyznamenána O.N.V. v Třebíči
 
Výstavba J.Z.D.
Pro rychlý rozvoj a vzrůst J.Z.D. se družstvo rozhodlo pro výstavbu nového kravína s kterým bylo také započato. Dokončen v tomto roce nebyl, protože dělníci kteří pracovali na výstavbě budovy museli nastoupit na žňové práce.
 
Zrušen lom u „Skalky“
Začátkem měsíce dubna byla zastavena práce v kameném lomě u „Skalky“. Pracující se rozešli na jiná různá pracoviště.
 
Odchod řed. školy
V prázdninách pro nemoc odešel ředitel zdejší národní školy Richard Urbášek, který na škole působil 13 let. Na jeho místo nastoupil nový ředitel školy František Kuneš.
 
Úprava „Tvrze“
V letošním roce za spolupráce občanů a mládeže byla provedena úprava výletního místa „Tvrze“. Most vedoucí přes val na výletiště byl dostatečně rozšířen. Dřívější dřevěný obdélníkový skládací parket, byl nahražen novým kulatým parketem betonovým. Místo dřevěných lavic a stolů, byly do země zabetonovány železné podpěry a na ně přišroubovány prkna sloužící za lavice a stoly. Práce byly provedeny brigádně a bylo odpracováno celkem asi 1.100 hodin. Materiálu bylo zhruba spotřebováno: 50 q cementu, 20 m3písku a drtě, 10 m3štěrku a 10 m3škváry.
 
Úmrtí a narození
V roce 1959 zemřely 4 osoby a 2 děti se narodily.
 
 
 
 
 
1960
(opis – neupravováno)
 
Poslední rok druhé pětiletky zaznamenal vnitřní územní změny v okresech a krajích, byl přípravou a prověrkou na novou již třetí pětiletku.
 
Povaha roku
Letošní zima byla dosti dlouhá. Sníh napadl již v prosinci a zůstal ležet až přes polovici března. Největší mrazy byly koncem ledna a začátkem února kdy dosahovaly až 30oC. Koncem března přišlo pěkné a teplé počasí, takže ještě v prvé polovici dubna se mohlo započít s jarními polními pracemi a setí jařin. Úroda zrnin která byla celkem pěkná, byla ohrožena dlouho trvajícími dešti. V měsíci červnu pršelo skoro každý den, což mělo za následek citelné opoždění žňových prací. Žně probíhaly za krajně nepříznivých povětrnostních podmínek a vyžadovaly od všech družstevníků i brigádníků, kteří odpracovali na družstevních pozemcích 1.500 hodin, velkou námahu a obětavost. Každý pěkný den se využíval k svozu obilí do stodol, stohů i k mlátičkám, kde se mlátilo ve dne i v noci. Ani při vybírání brambor kterých bylo opět málo nebylo lépe. Vlivem dešťů byly brázdy brambor zarostlé tak, že se nemohlo využívat mechanizačních prostředků a musely být vyorávány obyčejnými vyorávači tažené koňmi i traktory. Lepší počasí nastalo až v listopadu a prosinci, kdy bylo umožněno přeorávání brambořišť a dokončení ostatních podzimních polních prací.
 
Sloučení družstev
Pro lepší využití mechanizačních prostředků a nedostatek vedoucích pracovníků v družstvu, došlo v měsíci lednu sloučení tří družstev, Štěměchy, Předín Hory. Toto nové družstvo jako celek s vedením a střediskem v Předíně, bylo pojmenováno na družstvo „Horácko“.
 
Slučování okresů a krajů
V měsíci dubnu došlo na návrh ústředního výboru strany a vlády v postupu socialisace ku sloučení okresů a krajů. Před sloučením měl náš Třebíčský okres 83 obcí a po sloučení 196 obcí. Do nynějšího okresu Třebíčského byl zařazen okres Mor. Budějovice, Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Náměšť, část okresu Třešť a část okresu Dačice. Dosavadní Jihlavský kraj byl zrušen a byl vytvořen nový kraj Jihomoravský se sídlem v Brně. Starý Jihlavský kraj měl 13. okresů nesloučených a nový Jihomoravský kraj má 14 okresů již sloučených. Do tohoto nového kraje připadl kraj Brno, část kraje Jihlava, větší část kraje Gottwaldov a menší část kraje Olomouc.
 
Nové volby
Dne 12. června byly vypsány nové volby do Místních národních výborů, Okresních národních výborů, Krajských národních výborů a do Národního shromáždění. Volby do Místních národních výborů se vyznačovaly od předešlých tím, že do 600 obyvatel byl utvořen jeden volební okrsek, do něhož bylo zvoleno 15 poslanců. Volby probíhaly klidně a byli zvolení tito poslanci. Pařízek Václav, Svoboda František, Trnka František, Špaček Karel, Trnka Antonín, Fiala Vladimír, Zvěřina František Předín, Zvěřina Emil, Bazala Jan Dašov, Toufar Jaromír, Bazala Josef, Vídenský Josef, Binková Františka, Svobodová Anna a Svobodová Věra. Předsedou byl zvolen Pařízek Václav, tajemník Zvěřina František z Předína, který byl na tuto funkci dosazen ONV v Třebíči.. Členové rady: Pařízek Václav, Zvěřina František, Špaček Karel, Vídenský Josef, Svoboda František, Trnka František a Toufar Jaromír. Do ONV za poslance byl zvolen zdejší občan Svoboda Ladislav. Do KNV jako poslankyně byla zvolena Svobodová Vlasta ze sousední obce Lesná. Do národního shromáždění byl zvolen poslanec dosavadní ministr zahraničí s. David.
 
Schválení nové ústavy a oprava státního znaku
Téhož měsíce byla schválena nová socialistická ústava a tím také pojmenována Československá republika ČSR na Československá socialistická republika ČSSR. Novou socialistickou ústavou byl opraven státní znak, jenž tvoří červený štít tvaru husitské pavézy s pěticípou hvězdou v horní části, na kterém je dvouocasý lev nesoucí na hrudi červený štítek s modrou siluetou Kriváně a vatrou zlaté barvy. Kresba znaku je zlatá.
 
Stavba nové jednoty
V měsíci červenci bylo započato se stavbou nové jednoty. Tato jednota postavena uprostřed návsi na pozemku zahrady Josefa Kasáčka čp. 11. Však v tomto roce zcela dodělána nebyla.
 
Autobusová čekárna
Dělníci i ostatní občané kteří po léta dojíždějí za svým zaměstnáním a byli vystaveni všem nepohodám čekáním na autobus, uvítali postavení nové autobusové čekárny. Čekárna byla postavena na návsi blízko kapličky a to brigádně. Bylo na ni odpracováno celkem 80 hodin.
 
Požár
Dne 17. října asi ve 4 hod. ráno vypukl ve stodole místního JZD oheň, který zničil půl stodoly, ve které bylo skoro všechno seno, jetel a část obilí připraveného na setí. Rozšíření požáru na druhou polovici stodoly ve které byl uskladněn oves na mlácení zabránil zdění štít,  který stodolu dělil na dvě části. Dále deštivé počasí zabránilo rozšíření požáru na vedlejší budovy. Oheň vznikl podle odhadu odborníka od vadného elektrického stožáru na střeše stodoly.
 
Kanalisace
Během roku byla v dolní části obce a to po pravé straně směrem k Předínu provedena kanalisace. Tato kanalisace byla prováděna brigádně a bylo na ni odpracováno 510 hodin. Občané kteří překročili závazek hodin, dostaly tyto hodiny zaplaceny
 
Dostavení nového kravína
Začátkem prosince byl dostavěn nový družstevní kravín, do kterého hned byl zaveden dobytek, který byl doposud ustájen na několika místech v obci.
 
Úmrtí a narození
V tomto roce zemřely 2. osoby a narodilo se 6. dětí.
 
 
 
1961.
(opis – neupravováno)
 
Vyhlášení třetí pětiletky
Začátkem nového roku byla vyhlášeno třetí pětiletka. Pracující jak v závodech tak i v zemědělství uvítali tuto třetí pětiletku s novým pracovním úsilím a závazky, splnit tuto pětiletku za tři roky.
 
Povaha roku
Zima v tomto roce byla velice mírná a skoro beze sněhu. V lednu napadlo asi 10 cm sněhu a mrazy dosahovaly nejvíce kolem 20oC, ale jen krátce. Koncem ledna a začátkem února byly deště a plískanice. Od 15. února až do 13. března bylo krásné jarní počasí, které vylákalo hospodařící k přípravě půdy na setí jařin. Zato v měsíci květnu byla zima, časté přeháňky i přízemní mrazíky. Následkem tohoto zhoršeného počasí v tomto měsíci, byla velice malá, místy žádná úroda jádrového ovoce. Naproti tomu byla hojná úroda švestek i ostatních peckovin. Začátek letošních žní, začaly pro stálé deště nepříznivě. Za krátko se počasí zlepšilo a za pravého žňového počasí probíhaly žně velmi rychle. Toto pěkné počasí se udrželo i při svozu a mlácení, což přispělo k zdárnému zakončení veškerých žňových prací. I bramboru po několikaleté neúrodě bylo opravdu hodně. Pro pěkné počadí mohlo být při vybírání brambor použito mechanizačních prostředků a proto i brambory byly za sucha sebrány. Podzim byl opět příznivý, takže setí ozimů bylo provedeno bez vážnějšího zdržení.
 
Sčítání obyvatel
K 1. březnu 1961 bylo provedeno na území našeho státu sčítání obyvatel. V naší obci k tomuto dni bylo 241 mužů a 244 žen. Celkem 485 obyvatel. Na celém území ČSSR 13,741.770 obyvatel.
 
Oslava M.D.Ž.
12. března byla uspořádána oslava MDŽ, na níž vystoupili žáci místní národní školy. Proslov k této oslavě měla ředitelka školy Alena Kunešová .
 
40 let KSČ
V tomto roce se konaly oslavy 40 let založení KSČ. V naší obci se konala slavnostní veřejná schůze KSČ a MNV 19. května, na které byla vyzdvižena vedoucí úloha strany a vzpomenuti životní úrovně dříve a dnes.
 
Obnovení rybníčku na návsi
V měsíci červnu byl rozkopán a obnoven rybníček na návsi. Stěny starého rybníčka, kterými unikala voda, byly nahrazeny novými stěnami betonovými. Práce byly z části provedeny brigádně a s části hrazeny MNV.
 
Postavení nového mostu
Za dřevěný most, který nevyhovoval zatížení, byl v srpnu silniční správou postaven nový most betonový a s asfaltována přípoj od státní silnice až za školu.
 
Autobusová nehoda
Dne 27. září v 8.15 hodin, projížděl naší obcí směrem k Třebíči autobus z Českých Budějovic obsazený vojáky v činné službě. Autobusu s kopce nad obcí přes ves selhaly brzdy, takže obcí projížděl velkou rychlosti. Na dolním konci vsi v zatáčce řidič již vozidlo nezvládl a narazil na domek pí. Fatrdlové čp. který byl úplně demolován. Autobus byl též rozbit. Při této nehodě přišel o život jeden voják a 19. ostatních bylo různě zraněno.
Pro více nehod, ku kterým v této zatáčce docházelo, bylo nadřízenými úřady nařízeno, tento domek zbourat a odklidit.
 
Volba soudců z lidu
3. prosince byla provedena volba soudců z lidu a soudců z povolání. V okrsku do něhož patřila zdejší obec byli navrženi a zvoleni jako soudci z lidu František Svoboda, člen J.Z.D. Markvartice. Jako soudce z povolání, byl zvolen JUDr. Karel Mikula.
 
Úmrtí a narození
Tohoto roku zemřelo 6. osob a 10. dětí se narodilo.
 
 
 
 
1962.
 
(opis – neupravováno)
 
Pro neplnění zvýšených úkolů v třetí pětiletce, bylo od této pětiletky ve druhém roce upuštěno.
 
Povaha roku
Tento rok se vyznačoval rozmanitostí počasí. Deště které trvaly nečekaně dlouho, vystřídalo velké sucho a opět deště a sněhové plískanice a konečně sníh, který napadl dosti předčasně a zůstal již ležet. Letošní zima byla celkem mírná a nestálá. Již v únoru se střídal sníh s deštěm. Mrazy v tomto roce nebyly veliké a jen krátce dosahovaly kolem 20o . Koncem března a začátkem dubna se konečně oteplilo se sníh rychle tál. Toto teplé počasí však dlouho netrvalo. Již koncem dubna začal opět déšť a dešťové přeháňky, které trvaly po celý květen. Následkem tohoto deštivého počasí se značně spozdily a stížily veškeré polní práce. Hlavně sázení brambor, které se sázely i v deštivých přeháňkách se značně spozdilo a byly sázeny ještě v červnu. Málo sněhu a velké množství myší, bylo příčinou, že ozimy byly poměrně špatné a řídké. I letošní žně pro dlouho trvají špatné jarní počasí se opozdily a začaly až koncem srpna. V údobí sucha, které nastalo začátkem července a trvalo až do druhé poloviny října, šly žňové práce rychle kupředu. Svoz i výmlat obilí byl v čas a za sucha skončen. I větší část brambor byla dík velkému počtu brigádníků za sucha vybrána. Koncem října nastalo opět zhoršení počasí. Z 28. na 29. října napadl první sníh. Přesto, že ležet nezůstal, déšť a sněhové plískanice které nastaly, velice stížily dokončení sbírání bramborů, které se ještě sbíraly v listopadu. Celková úroda v tomto roce byla průměrná. 20. listopadu napadl sníh, který již zůstal ležet..
 
Epidemie chřipky
V prvních zimních měsících a to v lednu a únoru se rozšířila v obci a širokém okolí epidemie chřipky. Z bezpečnostních a zdravotních důvodů byly zavřeny školy, kina, kostely a veškeré zábavy a zábavní podniky byla zakázány. V naší obci žádný případ úmrtí nenastal.
 
Kanalisace
V měsíci květnu, byl v dolním konci naší obce proveden poslední úsek kanalisace, která zbavila občany v této části vsi stálého bláta a vody. Práce byly provedeny brigádně.
 
Sníh v červnu
Z prvého června na druhý, napadl sníh, který zůstal přes noc ležet. Tento rozmar přírody z občanů nikdo nepamatuje.
 
Úmrtí a narození
Zemřelo 5. osob a 10. dětí se narodilo.
 
 
 
 
 
 
 
1963.
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku
 
V tomto roce začala zima poměrně brzy. Velké mrazy a mnoho sněhu bylo charasterystikou letošní kruté zimy. Mrazy, které dosahovaly až 30o a sněhové vánice ochromily dopravu do míry, že bylo ohroženo plnění plánů v některých klíčových průmyslových závodech. Nedostatek topiva, hlavně uhlí, jak v domácnostech, tak i v závodech bylo zapříčiněno stíženou dopravou, takže přísun nestačil zásobovat spotřebitele a hlavně školy, kterým pro nedostatek topiva musely být prodlouženy prázdniny. Ani v únoru nebylo lépe. Sníh a velké mrazy trvaly ještě celý měsíc. Částečný obrat nastal začátkem března, kdy se na krátko oteplilo, ale i v tomto měsíci mrazíky přesahovaly 10o . Ještě začátkem dubna padal sníh a 5o mrazíky znemožňovaly jakou-koliv práci v poli. V půli dubna nastal rychlý zvrat v počasí a jelikož země pod sněhem nebyla zmrzlá, sníh rychle tál. Země začala brzy nasychat a jarní práce mohly ještě koncem dubna začít, které šly urychleně ku předu. Ozimy přezimovaly velmi pěkně a tak byl předpoklad k pěkné úrodě. Po pěkném jaru nastalo celkem suché, ale příznivé léto. Žně za pěkného počasí, probíhaly dosti rychle, takže svoz i výmlat byl za sucha proveden . Úroda zrnin byla dobrá. Též sbírání brambor šlo rychle za pomoci většího počtu brigádníků ku předu a byly také včas vybrány. Také pěkný a dlouhý podzim přispěl k tomu, že podzimní práce byly včas provedeny. Zásluhou jedinců traktoristů mělo u nás J.Z.D. zoráno a zaseto již do 28. září, což se ještě od založení družstva nestalo.
 
Úmrtí nejstaršího občana
3. ledna zemřel nejstarší občan nejen naší obce, ale i širokého okolí František Dokulil ve   stáří 105 let.
 
Nový most u hasičské zbrojnice
Dosavadní dřevěný most u hasičské zbrojnice, který již byl v desolátním stavu.byl Místním národním výborem nahražen mostem novým z jednometrových armabetonových rour.
 
Rozorání pastvin
Za účelem získávání orné půdy, byly rozorány J. Z. D. „Horácko“ ladem ležící pastviny: část pastvin na Vrchách a část pastvin pod Davdovcem..
 
Úmrtí a narození
Tohoto roku zemřelo 5.osob a 9. dětí se narodilo.
 
 
 
1964.
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku
Tento rok se vyznačoval dobrou a bohatou úrodou. Zima v tomto roce byla mírná, ale dosti dlouhá. Sněhu poměrně málo a mrazy v lednu dosahovaly přechodně kolem 20o . Ani v únoru nenastaly větší změny. Ještě začátkem března mrazíky dosahovaly 10o pod nulou. Po 20. březnu se konečně oteplilo a sníh pomalu tál. Začátkem dubna opět napadl sníh, který znemožnil jakoukoliv práci v poli. Až v druhé půli měsíce konečně nastal obrat. Teplé větrné a slunné počasí umožnilo přípravné práce v poli na setí jařin a sázení brambor. Ozimy pěkně urostlé dobře přezimovaly a tak byl očekáván úrodný rok. Letošní žně probíhaly za velmi stížených podmínek. Dlouhé deštivé počasí, které nastalo během žní, znemožnilo plynulý svoz a obilí následkem stálých přeháněk a teplého počasí, začínalo růst. Přes všechnu nepřízeň počasí se přece podařilo během krátkého vyjasnění žně dokončit. Úroda zrnin tohoto roku byla velmi pěkná. Vybírání bramborů za účasti opět většího počtu brigádníků a pěkného počasí šlo rychle ku předu. Až 24. října nastaly opět dešťové přeháňky se sněhem. Což značně spozdilo a stížilo sbírání brambor a protáhlo se až do 10.listopadu. Úroda brambor v tomto roce byla nadprůměrná.
 
Nádrž na vodu
Na žádost M. N. V. Státní pojišťovně byla v měsíci květnu uprostřed návsi zbudována nádrž na vodu, která má sloužit oné části obce pro první pomoc v případě požáru. Veškeré účty uhradila Státní pojišťovna a práce s vyhloubením a ostatní práce kolem této nádrže byly provedeny brigádně a bylo odpracováno 308 hodin.
 
Volby
Dne 14. června byly provedeny volby do M. N. V., O. N. V., K. N. V a Národního shromáždění. V naší obci byl utvořen jeden okrsek a bylo voleno do M. N. V. celkem 17 poslanců. Volby probíhaly klidně a všichni navržení kandidáti byli zvoleni.
Jsou to tito členové:
Pařízek Václav, Špaček Karel, Svoboda František, Trnka František, Ondráček Stanislav, Škrdla Karel, Paulas František, Jeřábek Jan, Trnka Josef, Trnka Antonín, Bazala Jan, Bazala Josef, Toufar Jaromír, Dokulil František čp. 112, Zvěřina Emil, Fiala Vladimír a Kuneš František. Na ustavující schůzi nového výboru byl zvolen jako předseda Pařízek Václav, tajemník Jeřábek Jan. Členové rady: Špaček Karel, Svoboda František, Trnka František, Bazala Josef a Toufar Jaromír.
 
Krupobití
Z 29. na 30. srpna večer, zastihla náš kraj veliká bouře, provázená krupobitím. Kroupy i tak veliké jako menší slepičí vejce, a nadělaly velké škody na ovocných stromech a zbylém dosud nepokoseném obilí. O prudkosti tohoto krupobití nejlépe dokazuje skutečnost, rozbitá okna a střechy domů. Takovou velikost krup, nikdo ze starých občanů nepamatuje.
 
Volba prezidenta
Dne 12. listopadu se konala volba nového presidenta ČSSR. Novým presidentem na funkční období byl zvolen opět první tajemník ústředního výboru KSČ Antonín Novotný.
 
Čištění rybníka
V měsíci listopadu byla vybagrován a vyčištěn v horní části obce rybník „Posměch“. Náklad opět platila Státní pojišťovna.
 
Úmrtí a narození
V tomto roce zemřelo 7. osob a 6. dětí se narodilo.
 
 
 
 
1965.
(opis – neupravováno)
Povaha roku
Letošní rok je možno označit za rok katastrofální jaký dosud nebyl zaznamenán. Začátek zimy byl v celku příznivý. Sníh napadl na nezmrzlou zem a tak byl předpoklad, že bude zima mírná a nestálá. Ale již v prvé polovici ledna přišly velké mlhy a mrholení a 10o mrazíky stačily aby se tvořila námraza, která narůstala ve velkou a těžkou jinovatku. Tato zledovatělá jinovatka nadělala velké škody na stromoví a hlavně na lesních porostech. Stromy pod tíhou ledu byly vyvráceny a přelámány, místy nakupeny přes sebe na veliké hromady. Vzniklé škody byly veliké, které se likvidovaly skoro po celý rok. Ku konci ledna se trochu oteplilo a led se stromu začal opadávat. Ale brzy se začala tvořit jinovatka nová. V únoru sněhu přibývalo sním i mrazy, které dosahovaly 17oC. Koncem února a začátkem března napadlo velké množství sněhu, který způsobil velké nesnáze na silnicích. Jen s velkou námahou a vypětím silničních pracovníků pomocí mechanizačních prostředků byl udržován provoz na hlavních silnicích. Na některých silnicích byl provoz pro velké množství sněhu úplně ochromen a zastaven. Přesto, že zbytek března byl dosti chladný a přes noc ještě mrazíky, sníh se pomalu ztrácel. Ještě v dubnu trvalo chladné a nepříznivé počasí, což mělo nemalý vliv na setí jařin. Pro stále deště bylo obilí při setí doslova zapleskáno do bláta. Ještě 28. dubna přišel déšť se sněhem, který na kopečkách zůstal ležet. Ani sázení brambor pro nepřízeň počasí nemohlo být včas dokončeno a protáhlo se až do konce června.Letošní senoseč byla velmi bohatá, ale pro časté bouřky a přeháňky nebylo možno tuto senoseč dokončit dříve jak v polovině srpna. Od 16. do 23. srpna bylo krásné a teplé počasí, kterého bylo využito k zahájení žní. A opět nepřízeň počasí, pomalé a nestejné zrání, špatná organisace práce a neschopnost se strany vedoucích funkcionářů se žně protáhla tak, že poslední oves byl posečen 12. října. Tyto žně byly bohaté na slámu, ale hektarové výnosy byly malé. Koncem září a začátkem října nastalo pěkné počasí, tak se mohlo začít s vybíráním brambor. Úroda brambor v tomto roce ve srovnání s rokem předešlým byla poloviční a místy ještě menší. O pravdivosti svědčí ta skutečnost, že zásobování obyvatelstva brambory byla tak svízelná, že byly na jídlo dodávány brambory průmyslové a to ještě v omezeném množství. Počasí při sbírání brambor celkem přálo a tak byly za většího počtu brigádníků a školních dětí za sucha sebrány. Družstva a hospodařící museli pro nedostatek brambor jakožto základní produkt ku krmení, snižovat stavy dobytka a hlavně skotu.
Říká se, že sv. Martin přijíždí na bílém koni. To se letos v plné míře vyplnilo. 10. listopadu napadl sníh doprovázen většími mrazíky, který již zůstal ležet. Následkem zamrznutí byla přerušena a znemožněna veškerá práce v poli.
 
Oslava
Začátkem května se konala oslava 20. výročí osvobození naší vlasti
 
Poškození silnic
V tomto roce vlivem zimy byly poškozeny silnice a vozovky v takovém rozsahu, že není pamětníka. Asfalt byl rozpukán a pro velké množství tak zvaných hompaček byly některé úseky pro nesjízdnost uzavřeny.
 
Nové zápraží před budovou M. N. V.
V měsíci červnu bylo rozebráno staré zápraží před budovou M. N. V. a postaven nové se schody a zábradlím. Práce byla provedena v rámci pracovního plánu Místního národního výboru v akci „Zet“.
 
Úmrtí a narození
Letos zemřelo 6. osob a 4. děti se narodily.
 
 
 
1966.
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku
Rok 1966 byl pravým opakem roku předešlého. Letošní zima se vyznačovala mírností a malým množstvím sněhu. V měsíci lednu bylo sněhu málo a ještě nestálý. Mrazy krátce vystoupily kolem 20o. Staré lidové pořekadlo o lednu praví. Nedrží-li leden, po něm ani jeden. Letos se toto pořekadlo vyplnilo. To dokázal únor, který je v našem kraji horší měsíce ledna. Tento měsíc byl velmi pěkný, beze sněhu a teploty v průměru se pohybovaly od 8 – 10a místy dosahovaly až 13o nad nulou. Takový teplý únor nepamatuje nikdo z nejstarších občanů a podle hlášení a starých záznamů meteorologů prý byl takový teplý únor v 18 století (v 1846). Za takového teplého počasí bylo možno koncem února začít s přípravou půdy na setí jařin. Toto pěkné počasí potrvalo až do půli března. 16. března napadlo asi 10 cm sněhu, který zakrátko opět roztál a plískanice které nastaly trvaly až do konce března. Ani měsíc duben se o mnoho nezlepšil. Celkem chladno, počasí deštivé, přeháňky a místy bouřky. Po 20. dubnu se počasí opět zlepšilo a tak se mohlo začít se sázením bramborů. Při tak brzkém a teplém jaru, rozkvetly stromy ještě před 1. májem, což se již nestalo po dlouhá léta. Ku konci května se počasí opět zhoršilo, které trvalo do půli června. Několik málo pěkných dní v teplotě až 30o  nestačilo na započatou senoseč, protože koncem června nastaly již opět přeháňky. Obrat nenastal ani v měsíci červenci. Časté přeháňky a bouřky znesnadňovaly dokončit sklizeň sena a zvláště jetele, kterého určitá část shnila, musela být vyvežena do kompostů. Začátkem srpna začaly žně. Úroda zrnin tohoto roku byla velice pěkná. Hůře bylo se sklizní. Počasí ani v tomto měsíci nepřálo. Jen několik málo pěkných dnů dalo možnost k nasazení mechanizačních prostředků a za pomocí několika kombajnů, šly žně rychle kupředu. V měsíci září nastalo zlepšení počasí a tak žně mohly být dokončeny. Koncem září a začátkem října, krásné teplé počasí a teploty dosahovaly až 25nad nulu. Podle hlášení československého rozhlasu, prý tak teplý začátek října byl před 150 lety a určité dni v tomto začátku měsíce dokonce před 200 lety, V druhé polovině měsíce záři se také začalo se sbíráním bramborů. Úroda brambor v tomto roce i přes velké zaplevenění porostů byla velmi pěkná. Za pomocí školních dětí a místních brigádníků byly tyto brambory sebrány do začátku listopadu. Počasí při sběru brambor celkem přálo. Jen v druhé polovině října přišly přeháňky při kterých bylo poměrně teplo.
Zato letošní příprava půdy na setí ozimů byla vinou nevšímavosti, nezodpovědnosti a špatnou organisaci práce vedoucích funkcionářů velmi špatná. Komise okresní výrobní správy v Třebíči, která na vyzvání se k této věci dostavila, potvrdila skutečnost, že taková příprava půdy nezůstane bez vlivu na úrodu v příštím roce. 15. listopadu napadl první sníh, který se střídal s deštěm a takovéto plískanice trvaly až do konce roku.
 
Úprava potoka u školy
V měsíci červnu tohoto roku byl upraven v rámci pracovního plánu M. N. V. potok u zdejší školy. Tento potok, který v zimě zamrzal a voda se rozlévala po celé šíři vozovky, byl prohlouben a postavena po délce a straně vozovky kamenná zábrana.(Taras)
 
Výměna sloupů rozhlasu
V tomto roce byly vyměněny dřevěné rozhlasové sloupy za sloupy železné.
 
Rekultivace
Během roku bylo rozoráno v rámci rekultivace část tratě Perných a vytrhání keřů a remízku u Velkého kamene jako příprava na další rekultivaci. Dále byla vytrhána řada lísek v trati Za louky, která tam stála od nepaměti. Tato akce byla provedena bez upozornění a souhlasu M. N. V. Na tuto bezohlednost a ničení keřů v přírodě doplácí nejvíce zpěvné ptactvo a zvěř pernatá, která je pomocníkem v zemědělství a má již tak málo místa ke krytí a hnízdění.
 
Úmrtí a narození
V tomto roce zemřely 3. osoby a 8. dětí se narodilo.
 
 
1967.
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku
Zima v tomto roce byla opět mírná. V polovici ledna napadlo více sněhu mrazy přechodně vystoupily až na 17o. Koncem ledna a v únoru se oteplilo a při deštivých přeháňkách sníh skoro roztál. Teploty v tomto měsíci dosahovaly až 12o . Ani měsíc březen nebyl horší měsíce předešlého. Přechodné ochlazení s nočními mrazíky a větší sněhové přeháňky sice narušovaly práci v poli, ale i tak bylo započato s přípravou půdy na setí jařin. Zhoršení počasí nastalo v dubnu, vzlášť v druhé jeho polovici, kdy nastalo velmi chladno a velké sněhové přeháňky znemožnily veškerou práci v poli. Ani ovocné stromoví v tomto pokročilém čase se nezačalo zelenat. Ještě začátkem května trvalo toto zhoršené počasí. Obrat nastal až v druhé půli května, kdy se mohly dokončit práce v poli a setí jařin. Pěkné počasí začátkem června bylo opět narušeno dešťovými přeháňkami a častými bouřkami. V polovině června se konečně počasí ustálilo a mohlo se začít v plném rozsahu ze senoseči. Měsíc červenec byl obvzlášť teplý a suchý. Teploty v tomto měsíci dosahovaly až 30o . Vyprahlá země a vzlášť zvadlé bramborové porosty uvítaly 5. srpna bouři s vydatným deštěm, který měl vliv na růst a množství podzimních brambor. Začátkem tohoto měsíce, také začaly žně. Tyto žně za pomocí více kombajnů skončily jako ještě nikdy před tím do konce srpna. Ke zdárné sklizni přispívalo krásné a v pravdě žňové počasí a dobrá organizace práce nového předsedy družstva a jeho důslednost. Začátkem měsíce září se začalo s vybíráním brambor. Tuto práci narušily dešťové přeháňky, které trvaly od 8. až do 20 září.. Pak nastalo opět krásné a teplé počasí. Toho bylo využito k dokončení setí ozimů a zdárnému sběru brambor, který skončil do konce října. Úroda zrnin a bramborů byla v tomto roce velice pěkná. První sníh napadl v první polovici prosince, ale před koncem měsíce opět roztál.
 
Úprava rybníčka na koupaliště
V tomto roce byl upraven rybníček v trati Dašovská (Pod rybníčky) na koupaliště. Rybník byl vyhlouben, hráz přeložena a studánka ze které jest koupaliště napájeno, byla pro tento účel upravena. Veškerá práce provedená s touto úpravou byla provedena brigádně a celkem bylo občany odpracováno 3000 hodin. Hodnota díla činila asi 20.000 Kčs.
 
Oprava budovy M.N.V.
Dále byla v tomto roce opravena budova M. N. V. Stará vnitřní omítka byla opravena, podlahy byly dány nové betonové a nalepena na ně guma. Také stará krytina byla vyměněna za novou. Dále byly dány nové dveře a vnější úprava budovy zlepšila celkový vzhled. Práce provedl Okresní stavební podnik v Třebíči, nákladem 45.000 Kčs.
 
Úprava cesty za humny
Prašná přípoj ze státní silnici směrem k osadě Dašov a cesta za humny směrem k Předínu byla upravena štěrkem a naasfaltována. Tím byl odstraněn blátivý usek cesty a oprávněná stížnost občanů bydlících na tomto úseku na velké množství prachu. Práce provedla Údržba místních komunikací v Hrotovicích. Tento úsek stál 80.000 Kčs.
 
Adaptace místního pohostinství
Jednota Třebíč se sídlem v Mor. Budějovicích, adaptovala provozovnu místního pohostinství. Z původní provozovny byl udělán sklad a kuchyně. Nová provozovna byla upravena ze sálu. Vchod ze silnice byl zrušen a nový byl udělán z východní strany. Práce provedl Oblastní podnik služeb Třebíč. Protože uvedený sál byl jedinou místnosti v obci, kde se konaly veřejné schůze a kůltůrní podniky byl zrušen, stojí MNV před dalším problémem jak získat větší místnost, která by sloužila k výše uvedeným účelům.
 
Úmrtí a narození
Letos zemřelo 7. osob a 10 dětí se narodilo.
 
 
1968.
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku
Tento rok se vyznačoval nestálostí počasí a hlavně pak politickými událostmi.
Zima v tomto roce začala velkými mrazy, které dosahovaly až 25o  a větším množstvím sněhu. Ve druhé polovici ledna se opět oteplilo a sníh začal tát. 26. ledna přišla bouře s hřměním a blýskáním doprovázena větrem a sněhem. Začátkem února přišly mlhy a mrholením z čehož se utvořila velká námraza, která nadělala velké škody na stromoví lesních porostech a hlavně na elektrickém vedení. Sloupy těchto vedení byly z části vyrvány nebo pod tíhou ledu z přelámány a dráty z přetrhány. Po týdnu této kalamity nastalo proměnlivé počasí, které trvalo do půl března. Zbytek měsíce byl krásný a teplý, takže ještě koncem března se začalo sít. V měsíci dubnu ještě přišly deštivé a sněhové přeháňky, které již neměly podstatný vliv na další práci v poli. Léto letošního roku bylo zvláště teplé a suché. V měsíci červu teploty dosahovaly až přes 30o . Žně, které začaly začátkem srpna probíhaly za krajně nepříznivých podmínek. Déšť a dešťové přeháňky takřka znemožnily veškerou sklizeň . Jen malá část obilovin byla sklízena za sucha. Důkazem toho bylo, že část žita v trati Širokých, pro polehnutí a vzrůst znehodnocena natolik, že ani sláma nebyla k potřebě a proto byla tato část o několika ha spálena. Vybírání brambor, kterého se z účastnilo větší počet brigádníků a škol, bylo skončeno 4. listopadu. Úroda zrnin v tomto roce byla menší a brambor byla dobrá.
 
Další úsek kanalisace
Pro blátivý úsek cesty vedoucí od cesty za humny směrem dolu na státní silnici, bylo přistoupeno k vybudování kanalisace na tomto úseku, která skončila v měsíci červenci. Na tuto kanalisaci se též napojil svod vody od budovy MNV.
 
Zánik usedlosti a úprava návsi
Pro desolátní stav usedlosti pí. Sedlákové čp. 27 byla s konečnou platností likvidována a rozebrána. Toto místo uprostřed návsi bylo odvodněno, srovnáno a uváleno. Na tomto místě byl postaven malý kolotoč pro děti a volejbalové hřiště pro mládež.
 
Okupace
Pokusí se velmi stručně zapsat dle pravdy a skutečnosti, podle hlášení čs. rozhlasu a televize o událostech, které rozhořčeně a různými pocity přijal všechen náš lid naší vlasti.
Československo nastoupilo počátkem roku 1968 novou cestu k ozdravění společnosti, hospodářství i politiky. Bylo to polednové zasedání ÚV KSČ které s konečnou platností zastavilo další postup byrokratického a nedemokratického systému, který budování socialismu v naší zemi značně zpomalil. Na tomto zasedání byl odvolán s funkce první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný a do čela strany zvolen Alexandr Dubček. Lid celé země přijal toto rozhodnutí s mimořádným nadšením a uspokojením. Později pod tlakem veřejnosti odstoupil Antonín Novotný i z funkce presidenta republiky. 30. března byl zvolen novým presidentem armádní generál Ludvík Svoboda, který za druhé světové války vedl československou bojovou jednotku od Buzuluku k osvobození vlasti, ten který však i přes zásluhy poznal na sobě nespravedlnost nedávno minulé doby kultu osobnosti. Předsedou nové vlády byl jmenován ing. Oldřich Černík. Nebývalé nadšení čs. lidu a obětavost přinášely i nové pracovní úspěchy. Byl založen Fond republiky, kde se shromažďovaly finanční prostředky, korunka ke korunce, jako kdysi pod heslem Národ sobě. Po celé vlasti se sbíralo na zlatý poklad republiky. Připravovaly se směrnice a zákony k provedení rehabilitace pro všechny, kterým bylo v minulosti ukřivděno. Představitelé obou národů se zabývali přípravami na vytvoření nového státoprávního uspořádání ČSSR, které má být vyhlášeno k 50 výročí vzniku ČSR dne 28 října. Avšak naši spojenci SSSR, PLR, NDR, BLR a MLR vyjádřili nesouhlas s vývojem v naši zemi. Proto byla mimo předešlých jednáních do Bratislavy svolána schůzka na nejvyšší úrovni zbývajících 5 soc. zemí a ČSSR na sobotu 3 srpna. Na této schůzce projevili naši spojenci a přátelé dobrou vůli a snahu porozumět naším problémům, respektovat jejich specifiku, jakož i nezadatelné právo každé strany řešit samostatně své záležitosti, Zdálo se tedy, že stanoviska zúčastněných se vyjasnila. I srpnové dovolené naších pracujících byly klidnější – až do 20 srpna, kdy jsme znovu obviňování z nedodržování smluv a dohod a zemí prý bují kontrarevoluční tendence. Mezi Bratislavskou schůzkou a 21. srpnem se neobjevilo nic, co by mohlo ukázat na nebezpečí kontrarevolučního převratu nebo oslabení socialistické moci, či nebezpečí vystoupení Československa se socialistického tábora.
Před půlnoci překročila spojenecká vojska 5 zemí naše výsostné hranice. Vojska SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR bez jakýchkoliv důvodů a bez souhlasu legitimních vládních a stranických činitelů, proti vůli našeho lidu násilně obsadila naší zemi, způsobila v zemi rozvrat a znemožnila pokračovat v nastoupené cestě. Vznikly nedozírné škody. Byly ztráty na životech. Byly podepsány podmínky. Vojska SSSR zůstaly a byly umístěny do vyhražených prostorů.
Prvních 60 hodin okupace kromě hory bolestí a mnoha obětí, zklamání, roztrpčení a společného utrpení přineslo jeden základní poznatek. Mravní sílu národa, vnitřní myšlenkovou jednotu a občanskou statečnost. Myšlenková jednota a občanská statečnost se projevila tak přesvědčivě jako málokdy v dějinách.
Snad jednou historie shodnotí ony tragické události kolem 21. srpna 1968, kdy dva malé národy v malé zemi uprostřed Evropy již potřetí v tomto století byly vystaveny tak tvrdé zkoušce dějin a svého bytí. Občané naší obce raději při průjezdu okupačních vojsk nevycházeli ze svých příbytků, aby nezadali příčiny k nějakým násilným činům. Tím také dávali najevo svou nespokojenost nad těmito událostmi.
 
Úmrtí a narození
V letošním roce zemřely 2 osoby a 8 dětí se narodilo.
 
 
1969.
(opis – neupravováno)
 
 
Počátkem tohoto roku vstoupila v platnost federace slovenského národa jako samostatný stát Slovenská socialistická republika v rámci Československé socialistické republiky.
 
Povaha roku
Letošní zima byla celkem mírná. V lednu a únoru napadlo více sněhu a následkem mlhavého počasí umrzl. V březnu se trochu oteplilo. Ale sněhové přeháňky trvaly po celý tento měsíc. Začátkem měsíce dubna teploty dosahovaly až 18o a sníh rychle tál. Zase jenom krátce. Do konce měsíce byla zima sníh a sněhové přeháňky. Tento pozdní příchod jara zapříčinil, že se opozdily veškeré polní práce. Pak nastalo pěkné jarní počasí. Také letošní senoseč proběhla za velmi pěkného slunného počasí. Začátek žní byl pro drobné deště a dešťové přeháňky nepříznivý, ale později se počasí ustálilo a žně bylo možno zdárně dokončit. úroda zrnin v tomto roce byla v rámci celku pěkná. Pak nastalo údobí sucha. Ku konci měsíce září se začaly sbírat brambory a za krásného teplého počasí se tento sběr brambor skončil koncem října. Úroda brambor s porovnáním rokem předešlým, byla menší. Také setí ozimů bylo provedeno za velkého sucha. První sníh napadl 25. listopadu, ale ještě roztál. Po 10. prosinci napadlo více sněhu, který již zůstal ležet a mrazíky dosahovaly přes 20o .
 
Meliorace luk
V tomto roce provedlo JZD Horácko meliorace luk. Meliorace byla provedena na Horních a dolních lukách, na louce pod Tvrzí, zvané chobot a na lukách v trati na Perných.
 
Postavení kůltůrní místnosti
Tohoto roku byla za spolupráce JZD a národního výboru postavena kůltůrní místnost z bývalé usedlosti St. Kružíka o velikosti 8,5 m x 20 m. Národní výbor dodal do této místnosti okna, dveře, obložení, parkety a vnitřní zařízení. Dále Místní národní výbor přistavěl přístavek, záchody s vodovodem a celým příslušenstvím. V přístavbě je umístěna šatna a výčep pro občerstvení. Místní národní výbor se podílel na této výstavbě částkou 90.000 Kčs . Dále bylo na této odpracováno 3.965 brigádnických hodin a z toho bylo 1875 hodin proplaceno.
Na další úpravě a vybavení bude dle možnosti pokračováno.
 
Úmrtí a narození
V tomto roce zamřely 3 osoby a 8 dětí se narodilo.
 
 
 
 
1970.
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku
V tomto roce se opět vyznačovala dlouho trvající zima s velkým množstvím sněhu. Zvláště v únoru a začátkem března napadlo takové množství sněhu, že není pamětníka. Sníh a sněhové vánice trvaly až do druhé poloviny března.. Mrazy v letošní zimě nebyly velké. V průměru dosahovaly –10o . Po 20. březnu se počasí změnila. Značně se oteplilo a déšť který nastal přispěl k tomu, že sníh rychle tál. Letošní setí jařin pro velké množství sněhu a dlouhotrvající zimu, bylo spožděno a s prací v poli se mohlo začít až v druhé polovině dubna a to ještě za stížených podmínek. Sníh a sněhové přeháňky narušovaly již tak opožděnou práci v poli. Ozimy pod dlouho ležícím sněhem byly špatné a některé utrpěly natolik, že musely být zaorány. Přesto, že žně probíhaly za krásného počasí rychle bez ztrát, úroda v tomto roce byla malá. Jako náhradu za malou úrodu zrnin, byla bohatá úroda brambor, které byly při menším počtu brigádníků také za sucha sebrány. Letošní podzim byl krásný a teplý, takže setí ozimů bylo bez obtíží brzy skončeno. První sníh v malém množství napadl 23. prosince a zůstal ležet.
 
Elektrifikace školy
O letošních prázdninách byla uskutečněna generální oprava elektrického vedení ve zdejší škole. Staré vedení, které bylo v desolátním stavu, bylo odstraněno a nahrazeno novým, nákladem i s projektovou dokumentací 32.000 Kčs.
 
Elektrifikace obce
V letošním roce byla provedena elektrifikace v naší obci. Veškeré staré elektrické vedení včetně přípojek bylo odstraněno a dáno vedení nové. Staré dřevěné sloupy z větší části byly nahrazeny sloupy novými betonovými a staré žárovkové osvětlení bylo nahrazeno osvětlením výbojkovým. Náklad na toto osvětlení stál obec 45.000 Kčs.
 
Druhý asfaltový nátěr
Na vnitřních asfaltových komunikacích v obci byl v letošním roce proveden další a potřebný druhý asfaltový nátěr a zhotoven nový krátký úsek z hlavní silnice na vozovku vedoucí za humny. Náklad si vyžádal dalších 27.000 Kčs .
 
Sčítání obyvatel
Sčítání obyvatel, které bylo provedeno v tomto roce, ukázalo, že máme v naší obci 440 obyvatel.
 
Další úsek kanalisace
Ku konci roku byly položeny roury v rámci kanalisace úseku dlouhém 160. běžných metrech nákladem 10.000 Kčs .
 
Úmrtí a narození
V tomto roce zemřelo 6 osob a 6 dětí se narodilo.
 
 
 
1971.
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku
Nový rok 1971 se vyznačoval mírnou zimou a velkým suchem. Letošní zima byla mírná. Měsíc leden i únor byl celkem pěkný a teplý. Noční teploty dosahovaly slabě pod nulu a denní na nulu. Až ku konci února napadlo více sněhu a mrazy které nastaly, trvaly do 8. března a střídavě dosahovaly až –24o. V druhé polovině března se oteplilo a sníh rychle tál. Četné mlhy a dešťové přeháňky, které nastaly začátkem dubna zpomalily veškeré polní práce a se setím jařin se mohlo započít až po 10. dubnu. V druhé polovině tohoto měsíce se citelně ochladilo a nestálé počasí z deštěm a sněhovými přeháňkami trvalo až do konce měsíce. Měsíc květen byla teplý a krásný. Zato červen a začátek července byl chladný a deštivý. Toto počasí nezůstalo bez vlivu na senoseč a sklízení sena, které bylo velmi obtížné a zdlouhavé. V půli měsíce července nastala velká vedra, která dosahovala až +35o. Toto teplé a suché počasí prakticky potrvalo po celý zbytek roku. Napršelo jen jednou a to 23. srpna a né mnoho. Žně za tohoto počasí byly skončeny brzy a bezestrát. Též sbíraní brambor za pomocí školních dětí byly brzy a za sucha sebrány. Letošní úroda zrnin byla velmi pěkná a úroda brambor velice malá. Také setí ozimů bylo pro pěkné počasí brzo skončeno.Také zima se v tomto roce opozdila. První sníh napadl těsně před Novým rokem, takže letošní vánoce byly beze sněhu, což se již nestalo po mnoho let. Denní teploty v prosinci střídavě dosahovaly na +10o . Takový teplý prosinec nikdo z obyvatel nepamatuje.
 
Přestavba přísálí
V tomto roce byl postaven ke kulturní místnosti přístavek dlouhý v délce sálu, široký 4 m. Dále byla přistavěna kuchyň se sklepem a při jevišti místnost sloužící potřebám ochotníků. Tuto místnost zatím užívá svaz mládeže jako klubovnu. Tato přístavba byla stavěna v akci „Zet“ a na této stavbě bylo celkem odpracováno občany 5.355 brigádnických hodin a ztoho 2.135 hodin zdarma. Hodnota tohoto díla tvoří částku 180.000 Kčs.
 
Volby
26. a 27. listopadu se konaly volby do všech stupňů Národních výborů. Tentokrát tvořila celá obec jeden volební okrsek a bylo voleno a zvoleno 17 poslanců do MNV. Byli zvoleni tito poslanci. Pařízek Václav, Špaček Karel, Jeřábek Jan, Padrnos Pavel, Báňová Emilie, Trnka František (ml), Horký Zdenek, Kovář Jan, Kuneš František, Toufar Jaromír, Zvěřina Emil, Dokulil František čp. 112, Bazala Josef, Špaček František, Trnka Josef, Bobek Pavel a Hamrlová Zdena.
Členové rady: Pařízek Václav, Špaček Karel, Špaček František, Jeřábek Jan, Dokulil František, Zvěřina Emil a Toufar Jaromír. Předsedou byl zvolen Pařízek Václav a tajemník Jeřábek Jan. Do ONV byl z naší obce zvolen jako poslanec opět Svoboda Ladislav.
 
Úmrtí a narození
V tomto roce 1971 zemřely 4 osoby a 2 děti se narodily.
 
 
 
 
 
 
1972.
(opis – neupravováno)
 
Zima v tomto roce byla celkem mírná a v celkovém zimním období chudá na sníh. Jen krátce v měsíci lednu vystoupil mráz nad 20o a zbytek měsíce byl opět mírný. Staré pořekadlo praví. Nedrží-li leden, po něm ani jeden. Toto pořekadlo se pro tento rok vyplnilo. Druhý zimní měsíc byl natolik teplý, že sníh, kterého bylo málo, pomalu tál. Podle vyjádření starých pamětníků v obci prý takový teplý únor dlouho nikdo nepamatuje. V první polovině bylo mlhavé a sychravé počasí, ale v druhé polovině tohoto měsíce bylo opět pěkné březnové počasí a teploty vystupovaly na 19o . Proto také mohlo být započato s přípravou půdy na setí jařin. Dokončení setí jařin bylo skončeno v dubnu. Ve zbývajících měsících bylo počasí proměnlivé, provázeno bouřkovou činností. V měsíci červnu bylo započato ze senoseči za krajně nepříznivých podmínek. Chladno a dešťové přeháňky vystřídalo opět pěkné počasí, takže i tato práce mohla být zdárně dokončena. Žně v tomto roce začaly v srpnu za krásného opravdu žňového počasí a byly skončeny včas a beze strát. Úroda zrnin byla dobrá. Rovněž sbírání bramborů, které začalo v září bylo za pomoci brigádníků za sucha sebráno. Celková úroda brambor byla též pěkná. I setí ozimů bylo provedeno za sucha. V druhé polovině listopadu a v prosinci bylo počasí přeháňkové a studené. Letošní vánoce byly opět beze sněhu.
 
Vyhodnocení obce
V měsíci dubna byla naše obec vyhodnocena ve výstavbě v akci „Zet“ v rámci okresu a kraje mezi prvními a MNV obdržel čestné uznání a odměnu ve výši 50.000 Kčs.
 
Oprava školy
Také v tomto měsíci bylo započato s generální opravou zdejší školy. Zvenčí byla stará omítka otlučena a nahrazena omítkou novou. Uvnitř byly vyměněny dveře a některé podlahy, bylo přestavěno a zlepšeno sociální zařízení a zbudována nová jímka. Tato oprava byla zadána stavební skupině místního J.ZD a stála částku 191.000 Kčs.
 
Budování střediska
V tomto roce bylo ve zdejší obci započato s výstavbou střediska při okresní správě silnic Třebíč. Ve středisku budou umístěny stroje, které budou sloužit k udržování sjízdnosti silnic, hlavně v zimním období. Dokončení výstavby střediska má být v nastávajícím roce 1973.
 
Úmrtí a narození
V tomto roce zemřelo 8. osob a 4 děti se narodily
 
Zapsal Josef Trnka nar. 1911.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1973.
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku
Zima mírná – téměř beze sněhu. Jaro však bylo studené, nevlídné. Veliká tepla nastala v druhé polovině roku a trvala až do září. Několik měsíců téměř nepršelo, což se částečně projevilo na menší úrodě brambor. Nadprůměrná však byla úroda obilí, které bylo sklizeno komplexní mechanizací, včetně odvezení slámy, trvaly 14 dní.
Úroda pícnin byla poznamenána suchem, po vysečení první senoseče už na mnoha místech další tráva nenarostla.
Toto veliké sucho mělo a dosud má vliv na zásobování místních studní podzemní vodou. Po mnoha letech byli bez vody členové společnosti na „Humnech“ čerpající vodu ze studny na „Vrchách“. Podobnou situaci měli i někteří další občané naší obce.
 
Výstavba v obci
V měsíci srpnu byla dokončena a předána do užívání garáž pro požární vozidlo, která byla přistavěna k původní požární zbrojnici. Na tomto díle bylo odpracováno 980 hodin v ceně 28.000,-Kčs, z toho třetina zdarma.
Rovněž byla dokončena stavba převlékacích kabin Tělovýchovné jednoty u hřiště na „Vrchách“. Tato stavba byla postavena výhradně brigádnicky a zdarma. Vybavení vnitřku v ceně 1200,-Kčs věnoval MNV Štěměchy. Celá stavba má hodnotu 50.000,-Kč. Dále byla provedena kanalizace v délce 50 metrů v místě pod bývalým transformátorem  ve velmi těžkých terénních podmínkách. Tato akce, stejně jako položení kanalizačních rour v místě zvaném „Kuželna“ byla provedena zdarma obětavými občany. Poslední jmenovaná akce nebyla dokončena pro nedostatek rour.
V obci panuje čilí stavební ruch u soukromých stavebníků. V současné době je v obci rozestavěno pět rodinných domků.
 
Události ve světě
Rok 1973 příznačný mírovou ofenzívou našeho spojence SSSR byl narušen násilným svržením vlády v Chile, zavražděním jeho presidenta a mnoha tisíc vlastenců této statečné země tak vzdálené od nás, kráčející však stejnou cestou.
Rovněž válka na Středním východě a dobyvačná snaha Izraele udržet neprávem nabyté území v roce 1967 narušily rok vyznačující se touhou po sblížení mezi národy.
Na konci roku byly navázány diplomatické styky s naším západním sousedem Německou spolkovou republikou, byla anulována hanebná mnichovská dohoda z roku 1938 a učiněn tak první krok k upravení sousedských vztahů mezi oběma státy.
 
Narození a úmrtí
V tomto roce se narodilo 10 dětí a 6 osob zemřelo.
 
 
 
 
 
 
 
 
1974
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku
Letošní zima byla velice mírná, sněhu bylo velice málo, většinou pršel déšť ze sněhem. Jaro začalo poměrně slibně, koncem března byly vysoké teploty, až kolem 30Celsia, toto počasí trvalo však jen do první dubnové dekády a tak obavy, že bude zase suchý rok byly plané, jaro bylo studené, velice deštivé a nevlídné počasí pokračovalo celý rok. Bylo mimořádně deštivé a studené počasí, krajně nepříznivé pro zemědělské práce, pro veliké mokro nemohli zemědělci mnohdy ani vyjet do polí. Plevel přerůstal všechnu zemědělskou kulturu, zvláště pak brambory. Žňové práce byly značně opožděny, započaly až koncem září. Přes mimořádně obtížné počasí byla vysoká úroda obilí, pod obvyklou úroveň však byla úroda brambor. Úroda pícnin byla vysoká, nepodařilo se ji však v plné míře sklidit. Po několika létech skoupých na déšť v letošním roce vydatně napršelo a byly tak doplněny minulými léty oslabené prameny spodních vod. Ke konci roku 1974, přesně 26. 12. byla odpoledne pravá bouře s deštěm což je jistě na tuto dobu kuriózní.
 
Výstavba v obci
I v letošním roce byly pořádané MNV různé akce na zvelebení obce v rámce i akce „Z“.
Byla dokončena kanalizace v ulici Kuželna, dobudovány dvě hřiště na odbíjenou v prostoru u Kulturního domu, dále vypomáhali občané na budování krásného koupaliště na konci katastru naší obce zvaném v Jalovčí, které buduje sousední obec Chlístov. Toto koupaliště bude v roce 1975 otevřeno pro veřejnost.
Ve středu obce byl vybudován asfaltový chodník v délce asi 250 metrů a silnice v naší obci byla potažena novým asfaltovým kobercem. Mnozí občané využili nabídky Okresní správy silnic v Třebíči a svoje příjezdové cesty k domům si rovněž nechali potáhnout asfaltovým kobercem.
Občané naší obce rovněž vybudovali při investorské účasti Jednoty přístavek k samoobsluze, který bude sloužit jako sklad topiva.
Tělovýchovná jednota za přispění České tělovýchovné organizace započala s rozsáhlou rekonstrukcí fotbalového hřiště, které bude rozšířeno a prodlouženo. Tato akce bude dokončena v roce 1975.
Na těchto akcích bylo odpracováno 950 hodin.
Rodinný domek dokončil Lubomír Ondráček a Binka Josef ml.
 
Kulturní události společenské události
V letošním roce oslavil pětašedesátileté narozeniny náš rodák, hudební skladatel a dlouholetý ředitel brněnské konzervatoře Karel Horký. K jeho životnímu jubileu byl vládou České socialistické republiky jmenován zasloužilým umělcem. Obyvatelé naší obce rovněž nezapomněli na svého slavného rodáka a na slavnostním shromáždění 7. září 1974 u umělcova rodného domku mu předali zástupci MNV čestné občanství obce Štěměch symbolizované předáním klíče od rodné obce.
Na tomto shromáždění se sešla většina občanů obce a zástupci společenských organizací mu předali několik upomínkových dárků.
Tato oslava a vysoká účast občanů potvrdila oblíbenost hudebního skladatele Karla Horkého, jeho vzácný a srdečný vztah k rodné obci a vyjádřila tak dojatému umělci lásku k jeho práci, hluboký dík za zásluhy, které vykonal pro národní kulturu.
Další kulturní události v naší obci byl zájezd Horáckého divadla z Jihlavy, který sehrál 8. května odpoledne pohádkové představení pro děti večer pak hru od Aloise Jiráska „Kolébka“.
Během roku bylo v Kulturním domě několik plesů a tanečních zábav. Hodně občanů dojíždí pravidelně do Horáckého divadla v Jihlavě.
 
Sportovní události
V naší obci vytváří pravidelnou činnost místní tělovýchovná jednota, která se zúčastňuje fotbalové soutěže. V současné době je zařazena do IV. třídy. O tuto soutěž je velký zájem mezi občany, kteří chodí pravidelně povzbuzovat svoje mužstvo. Mládež v obci se věnuje i další neorganizované sportovní činnosti, denně hraje oblíbenou odbíjenou na hřišti u Kulturního domu.
V obci dobře pracuje místní skupina Socialistického svazu mládeže, která svoji dobrou činností podchytila většinu mladých lidí v obci. Rovněž pionýrská skupina dobře pracuje. Je v ní zapojena většina školních dětí. Například každoročně připravuje besídku k MDŽ, která je tradičně hodně navštívená.
 
Sociální a ostatní
V obci žije 9 občanů starších více jak 80 roků. Pro tyto občany byl rozdělen fond v částce 3500,-Kčs
Nejstarší občané:  Bobková Anastázie č. 10 – 87 let, Horký František č. 81 – 87 let.
 
Narození a úmrtí, svatby:
V roce 1974 se narodilo 10 dětí, konalo se 12 svateb a 10 občanů zemřelo.
 
Různé
Byla přesazena pamětní deska „Mariana“ asi o 10 m naproti původnímu místu z důvodu obdělávání půdy v katastru „Perná“.
 
 Zápis celého roku je ukončen otiskem kulatého razítka „ Rada místního národního výboru Štěměchy, okr. Třebíč“ se státním znakem Československé socialistické republiky uprostřed, otisk razítka je červené bary a má průměr 35 mm, vedle otisku je podpis Pařízek.
 
 
1975
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku
Zima mírná, většinou bez sněhu, jaro a léto průměrné, přineslo slušnou úrodu pícnin, obilí a okopanin, které byly při dobré organizaci a dokonalém využití techniky včas sklizeny. Podzim byl poměrně teplý, bez obvyklých mrazíků. Dobrý průměr počasí poněkud narušila 4. září silná bouře s průtrží mračen a povodeň, která následkem sice krátkého, ale velmi silného deště natropila spoustu škod v obci.
Nejvíce byl postižen Kulturní dům, do kterého vnikla voda nouzovým východem a zvedla parkety do výše 75 cm. Všechny parkety musely být vyměněny a vznikla škoda asi 15.000 Kčs. Z občanů byl nejvíce postižen Cyril Šabacký číslo domu 15, kterému voda a bahno zatopila sklepy a poničila zahradu. Vzniklá škoda asi 5.000,-Kč.
Závěr roku pak přinesl značné výkyvy v počasí, koncem listopadu byly mrazy až –16oC, což se opakovalo i před vánocemi s tím, že mezi těmito obdobími bylo teplejší počasí a dokonce pršelo.
 
Výstavba v obci
V současné době se provádí rozsáhlá rekonstrukce fotbalového hřiště, tato akce bude dokončena v roce 1976.
Volební program MNV je splněn, až na nedokončení bezprašné komunikace v délce asi 400 m z důvodu nedostatečné kapacity Okresní správy silnic
V letošním roce byly dokončeny další dva rodinné domky: Šebesta Ivan a Trnka Alois, oba jsou postaveny na „Záhunkách“.
 
Kulturní události
V roce třicátého výročí osvobození naší obce a vlasti Rudou armádou směřovala veškerá kulturní činnost na počest tohoto slavného jubilea. Vyvrcholila Slavnostní veřejnou schůzi pořádanou vesnickou organizací KSČ a MNV dne 8. května. Na této Slavnostní schůzi, která se vymykala běžnému rámci, byl přednesen projev k vzpomenutí osvobození republiky i k osvobození obce. Bylo vzpomenuto všech hrdinů, kteří v boji za naši svobodu položili život. Místní organizace SSM pak uspořádala kulturní vložku, která značně pozdvihla význam této schůze.
Další významnou kulturní akcí bylo Pásmo poezie k 58. výročí VŘSR, které připravili svazáci a toto bylo spojeno se slavnostním slibem nejmladších pionýrů – jisker.
 
Sociální a ostatní události
Nejstaršími občany naší obce jsou:
Bobková Anastázie – 88 let
Horký František      – 88 let
V letošním roce se narodilo 9 děti a zemřelo 7 osob.
Proti dřívějším letům poklesl značně stav drobné zvěře v okolních polích a lesích, hlavně ubylo zajíců, koroptví a bažantů. Odstřel koroptví je úplně zakázaný. Nebývale však přibylo vysoké zvěře srnčí, objevili se zde i menší stáda jelenů a hlavně černé zvěře – divočáků. Jelikož jak jelení, tak i černá zvěř působí poměrně rozsáhlé škody, směřuje úsilí mysliveckých společností k jejich potírání a tak je naše obec častým svědkem tohoto nebývalého úlovku.
 
Zápis celého roku je ukončen otiskem kulatého razítka „ Rada místního národního výboru Štěměchy, okr. Třebíč“ se státním znakem Československé socialistické republiky uprostřed, otisk razítka je červené bary a má průměr 35 mm, vedle otisku je podpis Pařízek.
 
 
 
 
 
1976
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku
Začátek roku byl ve znamení průměrné zimy s menšími srážkami sněhu. Jaro poněkud chladnější a hojné na dešťové srážky. Potom však přišlo velice suché a horké léto s obdobím takřka tropických veder, které se v červenci pohybovaly kolem 40o C. Toto sucho, největší od roku 1947 trvalo několik měsíců a mělo vliv na chudší sklizeň pícnin a obilovin. Zářijové vydatné deště vyrovnaly srážkový deficit a zachránily v naší oblasti úrodu okopanin, která se u brambor pohybovala kolem 250 q z hektaru. Podzim bez obvyklých mrazíků se udržel až do druhé dekády listopadu.
Závěr roku probíhal ve znamení nástupu zimy s obvyklými sněhovými srážkami.
 
Výstavba v obci
Probíhá druhá etapa rekonstrukce fotbalového hřiště, které bylo prozatímně otevřeno s tím, že na jaře budou dokončena bezpečnostní ohrazení kolem hřiště a udělán jednoduchý povrch. Akce MNV – byla provedena kanalizace při státní silnici v horní části obce v délce 100 m. V parcích na návsi u školy a na Jamách byly dosázeny okrasné stromy a keře, které přispějí k zlepšení životního prostředí v obci.
Soukromá výstavba – v polovině roku byl kolaudován nový rodinný domek Pavla a Boženy Bobkových v prostoru za „Záhunky“. Dále byla provedena kolaudace rozsáhlé přestavby domu č. 15 Cyrila a Jiřiny Šabackých.
 
Politické a kulturní události
Nejdůležitější události letošního roku byl 15. sjezd KSČ a volby do všech stupňů zastupitelských orgánů. Volby se konaly 22. 10. 1976, občané naší obce projevily souhlas s moudrou politikou Komunistické strany stoprocentní účastí. Byl zvolen Místní národní výbor ve Štěměchách, který doznal značného omlazení při účasti všech sociálních vrstev obyvatelstva.
Členové MNV ve Štěměchách:
Zvěřina Emil st., Dokulil František, Novák Miroslav, Špaček Karel ml, Jeřábek Jan. Báňová Marie, Bobková Božena, Šabacká Jiřina, Moudrá Vlasta, Trojan Josef, Trnka František ml, Horký Zdeněk, Paulas František, Toufar Jaromír, Dvořák Frant. ml.
Volební program nového MNV si především stanoví rozsáhlá zlepšení životního prostředí v naší obci. Předsedou MNV byl zvolen Emil Zvěřina st.
Během roku bylo uspořádáno několik veřejných schůzí, především k 31. výročí osvobození a 59. výročí VŘSR. Na těchto schůzích byly přednesené projevy vždy doplněné kulturními vložkami místních svazáků.
K 1. září 1976 byla v naší obci zrušena základní devítiletá škola 1 – 5 ročník a žáci byli převedeni do ZDŠ v Předíně.
 
Sociální a ostatní události
V letošním roce byly všem důchodcům zvýšeny důchody v průměru o 100,-Kčs . Toto opatření se týkalo 117 důchodců. Je to další důkaz spravedlivé politiky KSČ, která nezapomíná na občany, kteří rovněž přispívali k budování socialismu v naší zemi.
V současné době žije v obci 393 obyvatel. Nejstarším občanem v naší obci je František Horký ( 89 roků ). Narodilo se 5 dětí a 5 osob zemřelo.
 
 
Zápis celého roku je ukončen otiskem kulatého razítka „ Rada místního národního výboru Štěměchy, okr. Třebíč“ se státním znakem Československé socialistické republiky uprostřed, otisk razítka je červené bary a má průměr 35 mm, vedle otisku je podpis Zvěřina.